1 ora 8.10 9.10    
    2 ora 9.10 10.10    
    3 ora 10.10 11.00    
    Intervallo 11.00 11.20    
    4 ora 11.20 12.10    
    5 ora 12.10 13.10    
    6 ora 13.10 14.10